Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στην Α’ δημοτικού πατήστε ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ