Ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές της  μεσοκαθέτου στην καθημερινή μας ζωή; Τι είναι η χρυσή αναλογία;  Με ποιον τρόπο οι γωνίες μας βοηθούν να μετρήσουμε αποστάσεις;  Υπάρχουν άραγε αρνητικοί αριθμοί και αν ναι, ποια είναι η χρησιμότητά τους; Ο Όμιλος Μαθηματικής σκέψης βοηθάει τους μαθητές να σκέφτονται λογικά, να αποκτούν δεξιότητες και να οδηγούνται μέσα από προβληματισμούς και υποθέσεις σε ασφαλή συμπεράσματα.

Συνοπτικά, ο Όμιλος προάγει την ορθή σκέψη και συνδέει την επιστήμη των μαθηματικών με εφαρμογές και πρακτικές της καθημερινότητας, προσφέροντας γνώσεις στους μαθητές που θα τους φανούν χρήσιμες στο μέλλον τους.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Ε’, ΣΤ’

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:  Ι. Κοτσιώλης (Τρίτη 14:10 – 15:30)