Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη σε συνεργασία των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων με Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι. όπως ορίζεται από το άρθρο 36, §β, του Νόμου 3966/11(φεκ 118, Τ.α/2011) “Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων”, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο των Ραλλείων Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων σύναψε Πρωτόκολλα Συνεργασίας με το TΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Ε. Κ. Π. Αθηνών.

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και mentoring.