ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ edupass.gov.gr

Από τη Δευτέρα, 01-11-2021, τα φυσικά πρόσωπα (μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό)  που πρόκειται να συμμετάσχουν καθ ́ οιονδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική́ διαδικασία οφείλουν να φέρουν πάντοτε μαζί́ τους το κατά́ περίπτωση   απαιτούμενο πιστοποιητικοί́/την απαιτούμενη βεβαίωση (π.χ. πιστοποιητικό́ εμβολιασμού́, νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου, διενέργειας rapid/pcr test) σε έντυπη ή ηλεκτρονική́ μορφή́ και να το επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο στα αρμόδια όργανα.

Η σχολική κάρτα θα εκδίδεται από την πλατφόρμα  edupass.gov.gr

Στην πλατφόρμα edupass θα γίνεται η δήλωση παρουσίας και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία σε δημόσιες δομές με βάση το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test ή self-test.

Πριν ξεκινήσετε

Για τη δήλωση θα χρειαστείτε:

  1. τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  2. το ΑΜΚΑ σας ή το ΑΜΚΑ του παιδιού σας αν είστε γονέας ανήλικου μαθητή

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά

Σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply