ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την πλήρωση των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 10 και 11 του κεφ. Β’ της υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 (Β’ 2184) υπουργικής απόφασης, δηλαδή διενεργείται κλήρωση. Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται:

Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως ή

Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων. Για την υπεύθυνη δήλωση δείτε εδώ:

Σε κάθε αίτηση αναφέρεται ο κωδικός ο οποίος επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου αυτής. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο Πειραματικό Σχολείο. Η συμμετοχή στην κλήρωση επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

Για το 1ο Δωδεκαθέσιο των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ., τα κενά για το σχολικό έτος 2022-2023 όπως προκύπτουν από τις μέχρι τώρα μετεγγραφές σε άλλες σχολικές μονάδες είναι τα ακόλουθα:

Ένα (1) κενό στη Β’ Τάξη (αγόρι)

Τρία (3) κενά στη Δ’ Τάξη (1 αγόρι και 2 κορίτσια)

Ένα (1) κενό στη Στ’ Τάξη (1 αγόρι)

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται κατά το χρονικό διάστημα 1-6 Σεπτεμβρίου 2022. Εφόσον κατά το διάστημα αυτό προκύψουν νέα κενά, θα επικαιροποιηθεί έγκαιρα ο παραπάνω πίνακας των κενών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 09.00, παρουσία γονέων και της Διεύθυνσης του σχολείου. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης επικυρώνονται από το ΕΠΕΣ  των Ραλλείων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙ.Σ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply