ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίστηκε: 

α) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία, από την Παρασκευή 10 έ́ως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023,

β) Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Για την εισαγωγή των μαθητών σε Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.), οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)», το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και λειτουργεί με την υποστήριξη της Επιτροπής Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας (Ε.Τ.Υ.Λ.) του άρθρου 17. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, στην οποία δηλώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως τα εξής: α) το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος και β) η ιδιότητα/σχέση του με τον μαθητή.

2. Ο αιτών δύναται, επιπλέον, να δηλώσει με την ηλεκτρονική αίτησή του, αναρτώντας παράλληλα και τα σχετικά δικαιολογητικά, τα ακόλουθα:

α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης του μαθητή/τριας,

γ) το εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

3. Ο αιτών της παρ. 1 καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του, επιπλέον όσων αναφέρονται στην παρ. 1, τα εξής:

α) τα στοιχεία του μαθητή και ειδικότερα: αα) επώνυμο, αβ) όνομα, αγ) πατρώνυμο, αδ) μητρώνυμο, αε) φύλο και αστ) ημερομηνία γέννησης,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και ειδικότερα: γα) διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, γβ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γγ) σταθερό και κινητό τηλέφωνο,

γ) την επιλογή σχολείων – ειδικότερα, το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος,

4. Ο αιτών δύναται να συμπληρώσει, επιπλέον, τα ακόλουθα, αναρτώντας παράλληλα τα σχετικά δικαιολογητικά:

α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/τριας.

γ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

5. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών εισαγωγής μαθητών σε Πειραματικά, Σχολεία, για φοίτηση σε αυτά από το επόμενο σχολικό έτος, καθορίζονται ως εξής:

α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 10 έ́ως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

β) η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

6. Για την εισαγωγή των μαθητών σε εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Δημοτικών διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.

7. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.). Για τα Ράλλεια ΠΕΙ.Σ., ο αριθμός των εισακτέων για το σχολικό έτος 2023-2024 έχει ως εξής:

1ο Δωδεκαθέσιο: 44 μαθητές/μαθήτριες

Τριθέσιο: 8 μαθητές/μαθήτριες

Μονοθέσιο: 4 μαθητές/μαθήτριες

8. Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή μαθητών σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ένα (1) μόνο Πειραματικό Δημοτικό.

9. Εάν οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως αιτούνται την υπαγωγή του μαθητή στην ειδική κατηγορία των διδύμων/τριδύμων/αδελφών, εξ αίματος ή κατόπιν υιοθεσίας, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης: α) να υποβάλλεται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο και β) να συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πρόσφατη σχετική βεβαίωση φοίτησης που αφορά στον δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή εξ αίματος ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, και κατά την περίπτωση που αυτός/ή φοιτά ήδη στο ΠΕΙ.Σ.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ. δεν επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής του μαθητή.

11. Μετά την υποβολή της αίτησης και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως δύναται να έχει πρόσβαση στην αίτηση και να τροποποιεί τα στοιχεία της, καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει σχετική βεβαίωση υποβολής της πλέον πρόσφατης αίτησης.

12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων: α) ο αιτών έχει πρόσβαση στη σελίδα των αιτήσεων αλλά δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης και ιδίως τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα και του μαθητή, τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, τα σχολεία προτίμησης καθώς και τη σειρά προτίμησης, β) οι διαχειριστές της πλατφόρμας δεν δύνανται να τροποποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης ή τις δηλώσεις προτίμησης, γ) αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες, δ) ο αιτών δύναται να εκτυπώσει βεβαίωση υποβολής της αίτησης.

13. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο Διευθυντής του ΠΕΙ.Σ. αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, προκειμένου:

α) να επιβεβαιώσει τη μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και το αν ο υποψήφιος υπάγεται στην κατηγορία της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με κλήρωση σε ειδική κατηγορία, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ΠΕΙ.Σ.,

β) να εξάγει τις καταστάσεις των υποψηφίων για το οικείο ΠΕΙ.Σ. και

γ) να αναρτήσει με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., στην ιστοσελίδα τις καταστάσεις των υποψηφίων με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης. Σε περίπτωση λάθους ενημερώνεται η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), η οποία και προβαίνει στη διόρθωσή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

14. Ως ημερομηνία διενέργειας της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης έχει οριστεί η Παρσκευή 28 Απριλίου 2023.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων του άρθρου 18 με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. Μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα) κληρώνεται και αποδίδεται ένας (1) τυχαίος μοναδικός Αριθμός Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.).

15. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του ως άνω λογισμικού, καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος.

16. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή όλων των υποψήφιων μαθητών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο: Γενική κατηγορία (Γ.Κ.).

β) Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή των μαθητών της Ειδικής Κατηγορίας (Ε.Κ.) που την αποτελούν:

βα) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια, εξ αίματος ή υιοθετημένα, μαθητών που θα φοιτήσουν στην ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών έχει εισαχθεί σε θέση της Γ.Κ. στη σχολική μονάδα επιλογής των αδελφών με την ίδια διαδικασία εισαγωγής,

ββ) αδελφοί/ές μαθητών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, και

βγ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος.

17. Οι κενές θέσεις της Ε.Κ. πληρούνται κατά τη σειρά προτεραιότητας βάσει του Αριθμού Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.) ως εξής: α) προηγούνται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ. α, β) έπονται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ. β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και γ) ακολουθούν οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ. γ, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.

Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της Ε.Κ. παραμένουν διαθέσιμες θέσεις, τότε αυτές εντάσσονται στη Γ.Κ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Με την εισαγωγή κάθε επιπλέον μαθητή της Γ.Κ. εισάγονται αυτόματα στην υποκατηγορία Ε.Κ. α οποιεσδήποτε νέες περιπτώσεις προκύπτουν.

18. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή κατάθεσης των αιτήσεων οι Διευθυντές των ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι εξάγουν το αρχείο που περιλαμβάνει όλους όσοι συμμετέχουν στην κλήρωση για εισαγωγή στη σχολική μονάδα που προΐστανται με βάση, και μόνο, τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολικής μονάδας, με αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ., πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο ΠΕΙ.Σ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης ο Διευθυντής του σχολείου εξάγει από την εφαρμογή τον πίνακα με τους εισακτέους και επιλαχόντες της σχολικής μονάδας, τον κυρώνει και τον αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, για τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

19. Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά Πειραματικό Σχολείο ενημερώνεται από την εφαρμογή το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εγγραφούν οι επιτυχόντες μαθητές στο οικείο Πειραματικό Σχολείο. Αν οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για τη μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.

20. Η ισχύς του πίνακα της παρ. 13 παύει την 20ή Ιανουαρίου εκάστου σχολικού έτους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply