ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο δικτύωσης Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), υπογράφηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 στη Λαμία σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του 1ου Δωδεκαθεσίου Ραλλείων και του 16ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι:

1. Συμφωνούν να συνεργαστούν στους τομείς:

  • της ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων,
  • της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων,
  • της εκπαιδευτικής έρευνας πεδίου στο επίπεδο των δύο σχολείων,
  • της εκπόνησης κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας που λειτουργούν στις δύο σχολικές μονάδες,
  • της συνεργασίας στην υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων, υπό Ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση (π.χ. eTwinning, Erasmus+),
  • της συνεργασίας στην υλοποίηση ενδοσχολικών, διαδικτυακών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση των Διευθυντριών
  • της διοργάνωσης κοινών επιμορφωτικών ημερίδων, διά ζώσης (στις εγκαταστάσεις των δύο διδακτηρίων) ή διαδικτυακά,
  • της διοργάνωσης κοινών διδακτικών επισκέψεων, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με κοινές δράσεις των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων.

2.2 Από κοινού:

  • θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν δράσεις που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων που απορρέουν από τη συνεργασία θα οριστούν ως Υπεύθυνοι η κα. Ρέλλια Μαρία, Διευθύντρια του 1ου Δωδεκαθέσιου Ράλλειων Πειραματικών Δημοτικών και η κα. Ζαρκάδα Μαρία, Διευθύντρια του 16ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

Ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τη στήριξη τον Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Μάκη Γκούμα και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης κ. Χρίστο Μαρκαντώνη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ