ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ: Α. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, Β. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, Γ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-25)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αιτήσεων για την έγκριση Παράλληλης Στήριξης/Συνεκπαίδευσης από Εκπαιδευτικό, Στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, για το διδακτικό έτος 2024-2025:

https://drive.google.com/file/d/1eYSRC3-ZkCsQGgqyAzT0GGak2crUFZtR/view?usp=sharing

Αναφορικά και με τα τρία είδη στήριξης:

Α’ ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

α) Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 από Προνήπιο έως και ΣΤ ́ Δημοτικού (δηλαδή που κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοιτούν έως και την Ε ́) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 14/05/2024 έως και την Παρασκευή 21/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

β) Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α ́ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον έτος φοιτούν στην ΣΤ ́ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 10/6/2024 έως και την Παρασκευή 28/06/2024 (λήξη διδακτικού έτους).

ΒΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα 02/09/2024 έως και τη Δευτέρα, 21/10/2024 και για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια).

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο) υποβάλλονται προσωπικά στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μας από τον γονέα/κηδεμόνα ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ελέγχονται, πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply