ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων εντάσσεται από το σχολικό έτος 2021-2022 η δράση  «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση και στόχος τους είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Νέες θεματικές περιλαμβάνουν τη ρομποτική, την επιχειρηματικότητα, την οδική ασφάλεια, τη σεξουαλική αγωγή, την οικολογική συνείδηση, την ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων των μαθητών, μεταξύ των οποίων οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.

Οι μαθητές θα παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα κάθε εβδομάδα ως εξής:

  • Τρεις (3) ώρες στην Α΄ και Β‘ Δημοτικού
  • Δύο (2) ώρες στην Γ’ και Δ’ Δημοτικού
  • Μία (1) ώρα στην Ε‘ και ΣΤ’ Δημοτικού

Το πρόγραμμα/εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και προσαρμόζεται ανά ηλικία. Ειδικότερα, οι θεματικές είναι οι εξής:

Η ομαδοποίηση των δεξιοτήτων γίνεται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας

Α) Δεξιότητες 21 ου αιώνα (4cs)

Α1. Δεξιότητες μάθησης 21 ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Α2. Ψηφιακή μάθηση 21 ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)

Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.

Β) Δεξιότητες ζωής

Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)

Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)

Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)

Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα).

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη).

Δ) Δεξιότητες του νου

Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη)

Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός

Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση).

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δωδεκαθεσίου των Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων μετά από πρόσκληση του Διευθυντή, σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συντάξει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας  για την εφαρμογή των  «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου.

Στην αρχή της συνεδρίασης πήρε τον λόγο ο Διευθυντής του Σχολείου και ενημέρωσε τον Σύλλογο Διδασκόντων για την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.94236/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 3567/Β/4-8-2021 και τη με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ/24-08-2021, Εγκύκλιο Εφαρμογής  του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισήμανε τον σκοπό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες και τους επιμέρους στόχους των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης. Στη συνέχεια. ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Μετά την ανάλυση των αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Α. Οι γενικές κατευθύνσεις και προσανατολισμοί που επιλέχθηκαν με βάση την ανάλυση αναγκών των μαθητών/τριών και της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας για το σύνολο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» των τάξεων για το σχολικό έτος (συνοπτικά όραμα, στόχοι του σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας)

Β. Η κατανομή  των ωρών  και η ανάθεση προγραμμάτων καλλιέργειας των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»  στους/στις  εκπαιδευτικούς του σχολείου. Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΕΥ ΖΗΝ

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ – “Τρεφόμαστε σωστά – Μένουμε δυνατοί και γεμάτοι ενέργεια”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΨΥΧΙΚΗ&ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ/ΠΡΟΛΗΨΗ – “Νιώθω ότι μπορώ να…”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ – “ΦυΛΑΡΑΚΙΑ” οριοθέτηση υγιών σχέσεων απέναντι στο άλλο φύλο

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – “Οδοιπορικό στους χάρτες της τοπικής Ιστορίας”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – “Καθρέφτης σου είμαι…”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ – “Διαμορφώνω υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ – “Το σώμα μου, το σώμα σου”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – “Μαθαίνω να ανακυκλώνω”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – “Το Δάσος, κοίτα, απόγυρε στης Νύχτας την αγκάλη”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – “Πειραιάς, η πόλη μου”

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ -“Βγες από τη γυάλα”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – “Δάσος, ανάσα μου, εσύ!”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – “Οι κατοικίες του χθες και του σήμερα”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – “Θα σε φροντίζω”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – “Τα δικαιώματα των παιδιών – Κάθε παιδί είναι διαφορετικό αλλά μοναδικό – Σεβασμός στη διαφορετικότητα”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – “Μάνα Γη, Πατέρα Ουρανέ, τα παιδιά σας είμαστε”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – “Ποίηση και Θέατρο”

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –Η ταυτότητά μου είναι δικιά μου”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – “Τα δάση της χώρας μου…”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- “Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- “Διαφορετικοί και ισότιμοι”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα STEM/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – “Εξερευνώ και ανακαλύπτω”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – “Μια πόλη για ανήλικους πολίτες”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – “Οι ζωντανές μας κούκλες”

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα STEM/EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – “Ρομπο-στοπ και πάμε στο λιμάνι”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα STEM – “Ταξίδι στο πράσινο”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – “Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο Δημοτικό Σχολείο-Νέα επαγγέλματα”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – “Σαν παλιό σινεμά”

Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στη δράση και προκρίθηκε η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 σε τμήμα/τμήματα της επιλογής τους εφόσον το επιθυμούν.

Γ. Η συμπλήρωση του  Ετήσιου  Σχεδίου  Δράσης  σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Ι.Ε.Π. και η δημιουργία  ειδικού φακέλου, στον οποίο θα φυλάσσονται όλα τα σχέδια δράσης (ετήσια και ανά άξονα) της σχολικής μονάδας.