ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2020-2021)

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα)
Δυνατά σημεία του σχολείου (Strengths)
1. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+ ΚΑ1&ΚΑ2, eTwinning, Ελληνογαλλική Συνεργασία)
2. Χαρακτηρισμός του σχολείου ως eTwinning School (σχολ. έτη 2018-19, 2019-20, 2020-2021)
3. Εμπειρία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (CLIL, STEAM, i-pad, περιγραφική αξιολόγηση, ψηφιακός πολιτισμός και εκπαίδευση)
4. Έμπειρο καταρτισμένο εκπαιδευτικό, διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό – Σχολικοί τροχονόμοι στις δύο εξόδους του σχολείου
5. Συνεργασία (βάση πρωτοκόλλων) με Πανεπιστημιακά Τμήματα και Σχολές (Mentoring φοιτητών)
6. Εμπειρία εκπαιδευτικών σε ποικίλα projects
7. Λειτουργία Ομίλων Δημιουργικότητας
8. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (μουσικών, θεατρικών κλπ.)
9. Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης, με ποικίλες δράσεις (π.χ. τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στον χώρο του σχολείου)
10. Βραβεύσεις εκπαιδευτικών για την εκπόνηση προγραμμάτων (εθνικές και ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας eTwinning, βραβείο εκπαιδευτικού από το ΙΚΥ)
Εμπόδια (Weaknesses)
1. Κτιριακές υποδομές (παλαιότητα κτηρίου, αυξημένες δαπάνες λόγω ενεργειακών απωλειών)
2. Δυσκολία πρόσβασης (π.χ. έλλειψη ασανσέρ)
3. Περιορισμοί στις επισκέψεις γονέων, συναδέλφων, εξωτερικών συνεργατών λόγω Covid19
4. Περιορισμένος χώρος στο προαύλιο – Μη επαρκής αριθμός σχολικών αιθουσών
5. Δρόμος ταχείας κυκλοφορίας στην έξοδο του σχολείου
6. Αδυναμία ώσμωσης μεταξύ των τμημάτων λόγω Covid19
Ευκαιρίες (Opportunities)
1. Η εφαρμογή των δράσεων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων
διευκολύνεται με τη διαθεσιμότητα έτοιμων πακέτων δράσεων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ
2. Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα, παρέχεται η δυνατότητα βελτίωσης της συμπεριφοράς και της
καθημερινότητας των μαθητών με την εκπόνηση σχετικών εργαστηρίων (π.χ. ασφάλεια στον δρόμο,
προσωπική υγιεινή, περιβαλλοντική ευαισθησία, διατροφή  κλπ.)
3. Μέσω της εργαστηριακής φύσης των δράσεων, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίη-
σης όλων των μαθητών (συμπεριλαμβανομένων και των πιο αδύναμων)
4. Καλλιεργείται η υπευθυνότητα των μαθητών απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον
5. Ενισχύονται έννοιες όπως η προσφορά και ο εθελοντισμός
Αδυναμίες (Threats)
1. Επικοινωνία με τους γονείς – Ενημέρωση για το πλαίσιο και τα οφέλη της πιλοτικής εφαρμογής
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (λόγω Covid19)
2. Αδυναμία ξεκάθαρης αποτύπωσης των δράσεων/της συμμετοχής των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
3. Χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με την εκπόνηση δραστηριοτήτων κάθε θεματικού κύκλου
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βασικός στόχος της σχολικής μονάδας είναι η δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών (Γίνομαι Ενεργός και Υπεύθυνος πολίτης) που θα μπορούν να:
1.   φροντίζουν το σώμα και το πνεύμα τους.
2. μεριμνούν για το περιβάλλον και να είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω σε θέματα Οικολογίας, Εθελοντισμού και Βιωσιμότητας (άξονες 2&3)
3. οραματιστούν το μέλλον και να γνωρίσουν επαγγέλματα που υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν.
Το όραμα του σχολείου οικοδομείται στις αξίες της συμμετοχικότητας, της δημιουργίας, της δράσης και της συμπερίληψης. Το σχολείο, ως μια κοινότητα μάθησης, αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, με σκοπό τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης, την ευαισθητοποίηση σε κρίσιμους τομείς της ανθρώπινης ζωής και τη ανάπτυξη ενεργών πολιτών στο μέλλον.
Στο πλαίσιο της διευρυμένης και ανακαλυπτικής σχολικής μάθησης, θα καλλιεργηθούν:
1. Δεξιότητες μάθησης
2. Δεξιότητες ζωής
3. Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης
4. Δεξιότητες του νου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

https://www.storyjumper.com/book/read/91592176

https://www.storyjumper.com/book/read/95822186/5ff09c3376af0

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων εντάσσεται από το σχολικό έτος 2021-2022 η δράση  «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση και στόχος τους είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Νέες θεματικές περιλαμβάνουν τη ρομποτική, την επιχειρηματικότητα, την οδική ασφάλεια, τη σεξουαλική αγωγή, την οικολογική συνείδηση, την ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων των μαθητών, μεταξύ των οποίων οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.

Οι μαθητές θα παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα κάθε εβδομάδα ως εξής:

  • Τρεις (3) ώρες στην Α΄ και Β‘ Δημοτικού
  • Δύο (2) ώρες στην Γ’ και Δ’ Δημοτικού
  • Μία (1) ώρα στην Ε‘ και ΣΤ’ Δημοτικού

Το πρόγραμμα/εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και προσαρμόζεται ανά ηλικία. Ειδικότερα, οι θεματικές είναι οι εξής:

Η ομαδοποίηση των δεξιοτήτων γίνεται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας

Α) Δεξιότητες 21 ου αιώνα (4cs)

Α1. Δεξιότητες μάθησης 21 ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Α2. Ψηφιακή μάθηση 21 ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)

Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.

Β) Δεξιότητες ζωής

Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)

Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)

Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)

Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα).

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης

Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη).

Δ) Δεξιότητες του νου

Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη)

Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός

Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση).

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δωδεκαθεσίου των Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων μετά από πρόσκληση του Διευθυντή, σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συντάξει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας  για την εφαρμογή των  «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου.

Στην αρχή της συνεδρίασης πήρε τον λόγο ο Διευθυντής του Σχολείου και ενημέρωσε τον Σύλλογο Διδασκόντων για την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.94236/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 3567/Β/4-8-2021 και τη με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ/24-08-2021, Εγκύκλιο Εφαρμογής  του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισήμανε τον σκοπό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες και τους επιμέρους στόχους των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης. Στη συνέχεια. ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Μετά την ανάλυση των αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Α. Οι γενικές κατευθύνσεις και προσανατολισμοί που επιλέχθηκαν με βάση την ανάλυση αναγκών των μαθητών/τριών και της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας για το σύνολο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» των τάξεων για το σχολικό έτος (συνοπτικά όραμα, στόχοι του σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας)

Β. Η κατανομή  των ωρών  και η ανάθεση προγραμμάτων καλλιέργειας των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»  στους/στις  εκπαιδευτικούς του σχολείου. Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΕΥ ΖΗΝ

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ – “Τρεφόμαστε σωστά – Μένουμε δυνατοί και γεμάτοι ενέργεια”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΨΥΧΙΚΗ&ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ/ΠΡΟΛΗΨΗ – “Νιώθω ότι μπορώ να…”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ – “ΦυΛΑΡΑΚΙΑ” οριοθέτηση υγιών σχέσεων απέναντι στο άλλο φύλο

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – “Οδοιπορικό στους χάρτες της τοπικής Ιστορίας”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – “Καθρέφτης σου είμαι…”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ – “Διαμορφώνω υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ – “Το σώμα μου, το σώμα σου”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – “Μαθαίνω να ανακυκλώνω”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – “Το Δάσος, κοίτα, απόγυρε στης Νύχτας την αγκάλη”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – “Πειραιάς, η πόλη μου”

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ -“Βγες από τη γυάλα”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – “Δάσος, ανάσα μου, εσύ!”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – “Οι κατοικίες του χθες και του σήμερα”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ&ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – “Θα σε φροντίζω”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – “Τα δικαιώματα των παιδιών – Κάθε παιδί είναι διαφορετικό αλλά μοναδικό – Σεβασμός στη διαφορετικότητα”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – “Μάνα Γη, Πατέρα Ουρανέ, τα παιδιά σας είμαστε”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – “Ποίηση και Θέατρο”

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –Η ταυτότητά μου είναι δικιά μου”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – “Τα δάση της χώρας μου…”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- “Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- “Διαφορετικοί και ισότιμοι”

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα STEM/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – “Εξερευνώ και ανακαλύπτω”

Τα τμήματα Β1 και Β2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – “Μια πόλη για ανήλικους πολίτες”

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – “Οι ζωντανές μας κούκλες”

Τα τμήματα Δ1 και Δ2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα STEM/EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – “Ρομπο-στοπ και πάμε στο λιμάνι”

Τα τμήματα Ε1 και Ε2 θα εκπονήσουν δράση με θέμα STEM – “Ταξίδι στο πράσινο”

Το τμήμα Στ1 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – “Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο Δημοτικό Σχολείο-Νέα επαγγέλματα”

Το τμήμα Στ2 θα εκπονήσει δράση με θέμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – “Σαν παλιό σινεμά”

Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στη δράση και προκρίθηκε η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 σε τμήμα/τμήματα της επιλογής τους εφόσον το επιθυμούν.

Γ. Η συμπλήρωση του  Ετήσιου  Σχεδίου  Δράσης  σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Ι.Ε.Π. και η δημιουργία  ειδικού φακέλου, στον οποίο θα φυλάσσονται όλα τα σχέδια δράσης (ετήσια και ανά άξονα) της σχολικής μονάδας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Βασικός σκοπός των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες. Επιμέρους στόχους αποτελούν η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

Σχετικά έγγραφα

Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.94236/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 3567/Β/4-8-2021

Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.ΠΑΙ.Θ.με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ/24-08-2021

Κατανομή των ωρών και την ανάθεση προγραμμάτων καλλιέργειας των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»