Σύμφωνα με το Κεφ. Β΄ «Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» του Νόμου 4692/2020 για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών των Ραλλείων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, από το σχολικό έτος 2012-2013, δημιουργήθηκαν Όμιλοι που αφορούν σε γνωστικούς τομείς όπως τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα Εικαστικά, το Θέατρο, τη Μουσική, τον Αθλητισμό κ.ά. Σκοπός είναι να συγκροτούνται πυρήνες δημιουργικότητας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

Οι Όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας. Σε καμιά περίπτωση οι Όμιλοι δεν υποκαθιστούν το Ολοήμερο Σχολείο, ούτε έχουν χαρακτήρα ενισχυτικής διδασκαλίας ή φροντιστηριακού μαθήματος.

Η εγγραφή των μαθητών των ΠΕΙ.Σ. στους Ομίλους είναι προαιρετική και γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο του Σχολείου (ΕΠΕΣ), ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δασκάλου του μαθητή και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Οι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν σε έως δύο Ομίλους. Αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου προτείνει τη δημιουργία των παρακάτω Ομίλων για τους μαθητές του σχολείου το σχολικό έτος 2021-2022 – για το ενημερωτικό έγγραφο πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1lb-Sjy5ZnA10p3EgcuadC3jG8HGEttaw/view?usp=sharing