erasmus
europass
2

Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+ KA1: “Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Εμπειρία”

Kατά τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Ιανουάριου 2021, τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονούν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KΑ1 με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Εμπειρία», το οποίο αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες, την εκπαίδευση STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) και τη Συμπεριληπτική Μάθηση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στην κινητικότητα προσωπικού συμμετείχαν έξι (6) εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, οι οποίοι παρακολούθησαν δύο βασικές εκπαιδεύσεις (τρεις εκπαιδευτικοί σε κάθε course), στη Βαρκελώνη (Ισπανία). Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν ο Europass Teacher Academy, ενώ τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

 • «A European School for Αll Children?, 04-09 Νοεμβρίου 2019

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Καρανταΐρη Ξανθή, Κόρακας Θεόδωρος, Μπουρού Αργυρώ.

 • “STEAM Education – For a Reality-oriented and Fun Learning Environment”, 18-23 Νοεμβρίου 2019

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Θεοδόση Αγγελική, Ρέλλια Μαρία, Γκανά Βασιλική.

Μέσα από τα επιλεγμένα προγράμματα, στόχος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε:

 1. Καινοτόμες προσέγγισεις ενός συνόλου διδακτικών αντικειμένων (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθηματικά, Τέχνη)
 2. Εμφαση στην Ολιστική και Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
 3. Ικανότητα ενσωμάτωσης της Tέχνης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού στο γενικό μαθησιακό περιβάλλον και το πρόγραμμα σπουδών
 4. Ένταξη ψυχαγωγικών, παιγνιωδών δραστηριοτήτων στη διδακτική πράξη, με στόχο την αύξηση της εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 5. Ικανότητα συντονισμού και καθοδήγησης των μαθητών με τη σύνδεση και το συσχετισμό διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες με τη μέθοδο STEAM, οι οποίες στηρίζονται στην καθημερινή ζωή και σε συγκεκριμένες, πραγματικές εμπειρίες
 6. Προώθηση της συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία
 7. Τεχνικές διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών στην τάξη, που θα εξαλείφουν τις ανισότητες/διακρίσεις (εκπαιδευτικές δυνατότητες – κουλτούρα κάθε μαθητή)
 8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προσαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος ? Εξασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, με στόχο να αντιληφθούν την ανάγκη εφαρμογής των αξιών της δημοκρατίας, χωρίς διακρίσεις
 9. Χρήση ψηφιακών εργαλείων ΤΠΕ, για την ενδυνάμωση όλων των μαθητών, την ένταξή τους σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης και την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας, σε μία ολοένα και περισσότερο ποικιλόμορφη και ετερογενή, σύγχρονη τάξη

Τέλος, μέσα από την εκπαιδευτική αυτή εμπειρία, επιδιώκεται οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη δημιουργία μελλοντικών ευρωπαϊκών και διεθνών έργων.

Το Δεκέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου επιμορφωτική συνάντηση/παρουσίαση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους, στο πλαίσιο διάχυσης και παρουσίασης εργαλείων και σχετικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, εκπονήθηκαν Ευρωπαϊκές σχολικές συμπράξεις eTwinning, για το διαμοιρασμό και την ανταλλαγή διδακτικών πρακτικών, τεχνικών και εργαλείων, σχετικών με την επιμόρφωση Europass.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση ημερίδας παρουσίασης και διάχυσης του προγράμματος και των σχετικών δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν από τους μαθητές του σχολείου μας.

ERASMUS+ KA1 Mobility Programme: “European Educational Experience”

During the period September 2019 – January 2021, Ralleia Experimental Primary Schools of the University of Athens are carrying out a European Erasmus + KA1 Program me entitled «European Educational Experience», which involves the learning mobility of our teaching staff.

This programme includes two core areas, STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) training and Inclusive Learning.

During the programme, six (6) teachers of our school participated in the staff mobility, attending two basic training courses (three teachers in each course), in Barcelona (Spain). The implementing body of the educational programmes was Europass Teacher Academy, while the two educational programs are the following:

 • «A European School for All Children», 04-09 November 2019

Participating teachers: Karantairi Xanthi, Korakas Theodoros, Bourou Argyro.

 • “STEAM Education For a Reality-oriented and Fun Learning Environment”, November 18-23, 2019

Participating teachers: Theodosi Angeliki, Rellia Maria, Ghana Vasiliki

Through the selected programmes, the main aims of the training were the following:

 1. Innovative approaches to a set of teaching objects (Natural Sciences, Technology, Mathematics, Art)
 2. Emphasis on the Holistic and Interdisciplinary approach to knowledge
 3. The ability to integrate Art and design skills in the general learning environment and curriculum
 4. The inclusion of recreational, playful activities in the teaching practice, with the aim of increasing the involvement of students in the educational process
 5. The ability to coordinate and guide students via the connection and correlation of different cognitive objects, through creative activities with the STEAM method, which are based on daily life and specific, real experiences.
 6. The promotion of collaborative learning in teaching
 7. Techniques for managing student diversity in the classroom, which will eliminate inequalities / discrimination (educational opportunities – culture of each student)
 8. Development of skills in adapting the learning environment – Ensuring equality in access to education for all students, in order to understand the need to implement the values of democracy, without discrimination
 9. The use of digital ICT tools to empower all students, integrate them into an inclusive learning environment and raise their awareness of intercultural issues, in an increasingly diverse and heterogeneous, modern classroom

Finally, through this educational experience, teachers seek to develop the skills needed to create future European and international projects.

In December 2019, a training meeting / presentation of the participating teachers with our school colleagues took place in the context of dissemination and presentation of tools and related activities. At the same time, European eTwinning School Partnerships were developed to share and exchange teaching practices, techniques and tools related to the Europass training.

The program will be completed with the implementation of a presentation and dissemination day of the programme, as well as relevant activities prepared by the students of our school.