ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, τ. A, 12-6-2020) έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του.

Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για τη δημιουργία Ομίλων, ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

β) Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) την αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος του ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι Όμιλοι, τα ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του.

γ) Εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

δ) Σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΕΙ.Σ., τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία του ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

ε) Εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του του ΠΕΙ.Σ.

Το ΕΠ.Ε.Σ. των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. απαρτίζεται από:

Πρόεδρος: Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Π.Α.Δ.Α

Μέλη: Αχιλλέας Μανδρίκας: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Βασίλειος Πανόπουλος: Διευθυντής 1ου Δωδεκαθεσίου

Θεοδώρα Τζακώστα: Προϊσταμένη Τριθεσίου

Αργυρώ Μπουρού: Προϊσταμένη Μονοθεσίου

Μαρία Ρέλλια: Υποδιευθύντρια 1ου Δωδεκαθεσίου