Το μάθημα των Εικαστικών αποτελεί μια πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, όπου οι μαθητευόμενοι εργάζονται και ερευνούν θέματα εικαστικών τεχνών, συνδέοντας την υποκειμενική οπτική, τη συναισθηματική εμπλοκή και την κριτική σκέψη. Το εικαστικό εργαστήριο, ως θεμέλιο της εικαστικής δημιουργικής έρευνας, συμβάλλει στην ανάπτυξη δημιουργικών, κιναισθητικών, γνωστικών και κριτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η ανάπτυξη των διερευνητικών ικανοτήτων, μέσω της βιωματικής εικαστικής μάθησης, γίνεται με θέματα τα οποία αναδεικνύουν συνδέσεις με την πολιτισμική και κοινωνική εμπειρία των μαθητών, η οποία αντικατοπτρίζει όψεις του σύγχρονου οπτικού κόσμου. Επομένως, ο γενικός σκοπός είναι οι μαθητές να γνωρίζουν, να μετέχουν και να απολαμβάνουν τη δημιουργική εικαστική διερεύνηση μέσα από την καλλιέργεια ενός πολύπλευρου οπτικού γραμματισμού, ώστε να ερμηνεύουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν συνειδητά τρόπους συμμετοχής τους στον οπτικό πολιτισμό. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων τούς επιτρέπει να κατανοούν και να εκτιμούν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά με ευαισθησία στις κοινωνικές, πολιτισμικές αξίες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τους τρόπους αντίληψης και διαμόρφωσης της αισθητικής, σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το πως αυτή εξελίσσεται και διαμορφώνεται στην καθημερινή ζωή και μαθησιακή διαδικασία εντός της σχολικής κοινότητας.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κατερίνα Κοκκινάκη (ΠΕ08)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη (Τάξεις: B’ έως Στ’) και Πέμπτη (Τάξεις: Α’ έως Γ’, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής/ Αριθμός πρωτοκόλλου άδειας Ραλλείων Πειραματικών δημοτικών σχολείων: 59/ 13-4-2022, Αριθμός πρωτοκόλλου Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας: 23157/09-03-2022, Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Γεωργιάδου Ζωή13.30-15.00 (4 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Α’ έως Στ’

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ