ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023-2024, επικυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. των Ραλλείων και δημοσιεύονται οι σχετικοί πίνακες ως ακολούθως:

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

Παρακαλούνται οι γονείς των επιτυχόντων (μαθητών/μαθητριών) στο 1ο Δωδεκαθέσιο, το Τριθέσιο και το Μονοθέσιο, να παραλάβουν από τη Διεύθυνση του Σχολείου υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής από αύριο Παρασκευή 02.06 έως και την Τετάρτη 07.06.2023 (08.30-12.30).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Μετά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την Α’ Δημοτικού (σχολ. έτος 2023-2024), σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα (εισαχθέντες και επιλαχόντες) ανά σχολείο (1ο Δωδεκαθέσιο, Τριθέσιο, Μονοθέσιο):

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ – ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gPwn0NgArdaRgBwdGSi8OFZsZs9Hn-nU/edit?usp=sharing&ouid=107511079166027561777&rtpof=true&sd=true

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wITDZQKxh230cXT2DmQJmdvDw3xDoHUl/edit?usp=sharing&ouid=107511079166027561777&rtpof=true&sd=true

ΤΡΙΘΕΣΙΟ – ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10njDj8oyfzQOZJJs44KdUn-AtIUhN1G-/edit?usp=sharing&ouid=107511079166027561777&rtpof=true&sd=true

ΤΡΙΘΕΣΙΟ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEIXEvdu6353_rYLv07MjftRzLr-Z9gN/edit?usp=sharing&ouid=107511079166027561777&rtpof=true&sd=true

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ – ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oVhsHLHt7lOOz3WjjkxG6S7B1GCxlFK5/edit?usp=sharing&ouid=107511079166027561777&rtpof=true&sd=true

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_xFAQ410PLNeNoI-TM4kjau8_0E3K30C/edit?usp=sharing&ouid=107511079166027561777&rtpof=true&sd=true

Για τις εγγραφές των μαθητών/μαθητριών θα ενημερωθείτε εκ νέου, μέσω της ιστοσελίδας μας, το επόμενο διάστημα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσωρινοί κατάλογοι υποψηφίων μαθητών/μαθητριών για συμμετοχή στην κλήρωση της Α’ Τάξης, ανά σχολείο, είναι οι ακόλουθοι:

1Ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1GRHycn1q6q3xCYFygITannOELSKkzVOS/view?usp=sharing

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1e_Tus3fVWOwnEv5pnhRuuOLORKuEIPd0/view?usp=sharing

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1f2fIERfX1HjKMXUqbXkN0ZcW4RBitPIQ/view?usp=sharing

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι τελικοί κατάλογοι υποψηφίων θα κοινοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, για να ενημερωθούν οι γονείς που αιτήθηκαν αλλαγές στην Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. για την  έγκριση ή  μη των αιτημάτων τους ή τη διόρθωση των στοιχείων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίστηκε: 

α) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία, από την Παρασκευή 10 έ́ως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023,

β) Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Για την εισαγωγή των μαθητών σε Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.), οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)», το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και λειτουργεί με την υποστήριξη της Επιτροπής Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας (Ε.Τ.Υ.Λ.) του άρθρου 17. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, στην οποία δηλώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως τα εξής: α) το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος και β) η ιδιότητα/σχέση του με τον μαθητή.

2. Ο αιτών δύναται, επιπλέον, να δηλώσει με την ηλεκτρονική αίτησή του, αναρτώντας παράλληλα και τα σχετικά δικαιολογητικά, τα ακόλουθα:

α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης του μαθητή/τριας,

γ) το εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

3. Ο αιτών της παρ. 1 καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του, επιπλέον όσων αναφέρονται στην παρ. 1, τα εξής:

α) τα στοιχεία του μαθητή και ειδικότερα: αα) επώνυμο, αβ) όνομα, αγ) πατρώνυμο, αδ) μητρώνυμο, αε) φύλο και αστ) ημερομηνία γέννησης,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και ειδικότερα: γα) διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, γβ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γγ) σταθερό και κινητό τηλέφωνο,

γ) την επιλογή σχολείων – ειδικότερα, το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος,

4. Ο αιτών δύναται να συμπληρώσει, επιπλέον, τα ακόλουθα, αναρτώντας παράλληλα τα σχετικά δικαιολογητικά:

α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/τριας.

γ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

5. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών εισαγωγής μαθητών σε Πειραματικά, Σχολεία, για φοίτηση σε αυτά από το επόμενο σχολικό έτος, καθορίζονται ως εξής:

α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 10 έ́ως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

β) η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

6. Για την εισαγωγή των μαθητών σε εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Δημοτικών διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.

7. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.). Για τα Ράλλεια ΠΕΙ.Σ., ο αριθμός των εισακτέων για το σχολικό έτος 2023-2024 έχει ως εξής:

1ο Δωδεκαθέσιο: 44 μαθητές/μαθήτριες

Τριθέσιο: 8 μαθητές/μαθήτριες

Μονοθέσιο: 4 μαθητές/μαθήτριες

8. Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή μαθητών σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ένα (1) μόνο Πειραματικό Δημοτικό.

9. Εάν οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως αιτούνται την υπαγωγή του μαθητή στην ειδική κατηγορία των διδύμων/τριδύμων/αδελφών, εξ αίματος ή κατόπιν υιοθεσίας, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης: α) να υποβάλλεται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο και β) να συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πρόσφατη σχετική βεβαίωση φοίτησης που αφορά στον δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή εξ αίματος ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, και κατά την περίπτωση που αυτός/ή φοιτά ήδη στο ΠΕΙ.Σ.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ. δεν επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής του μαθητή.

11. Μετά την υποβολή της αίτησης και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως δύναται να έχει πρόσβαση στην αίτηση και να τροποποιεί τα στοιχεία της, καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει σχετική βεβαίωση υποβολής της πλέον πρόσφατης αίτησης.

12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων: α) ο αιτών έχει πρόσβαση στη σελίδα των αιτήσεων αλλά δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης και ιδίως τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα και του μαθητή, τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, τα σχολεία προτίμησης καθώς και τη σειρά προτίμησης, β) οι διαχειριστές της πλατφόρμας δεν δύνανται να τροποποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης ή τις δηλώσεις προτίμησης, γ) αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες, δ) ο αιτών δύναται να εκτυπώσει βεβαίωση υποβολής της αίτησης.

13. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο Διευθυντής του ΠΕΙ.Σ. αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, προκειμένου:

α) να επιβεβαιώσει τη μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και το αν ο υποψήφιος υπάγεται στην κατηγορία της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με κλήρωση σε ειδική κατηγορία, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ΠΕΙ.Σ.,

β) να εξάγει τις καταστάσεις των υποψηφίων για το οικείο ΠΕΙ.Σ. και

γ) να αναρτήσει με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., στην ιστοσελίδα τις καταστάσεις των υποψηφίων με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης. Σε περίπτωση λάθους ενημερώνεται η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), η οποία και προβαίνει στη διόρθωσή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

14. Ως ημερομηνία διενέργειας της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης έχει οριστεί η Παρσκευή 28 Απριλίου 2023.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων του άρθρου 18 με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. Μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα) κληρώνεται και αποδίδεται ένας (1) τυχαίος μοναδικός Αριθμός Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.).

15. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του ως άνω λογισμικού, καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος.

16. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή όλων των υποψήφιων μαθητών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο: Γενική κατηγορία (Γ.Κ.).

β) Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή των μαθητών της Ειδικής Κατηγορίας (Ε.Κ.) που την αποτελούν:

βα) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια, εξ αίματος ή υιοθετημένα, μαθητών που θα φοιτήσουν στην ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών έχει εισαχθεί σε θέση της Γ.Κ. στη σχολική μονάδα επιλογής των αδελφών με την ίδια διαδικασία εισαγωγής,

ββ) αδελφοί/ές μαθητών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, και

βγ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος.

17. Οι κενές θέσεις της Ε.Κ. πληρούνται κατά τη σειρά προτεραιότητας βάσει του Αριθμού Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.) ως εξής: α) προηγούνται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ. α, β) έπονται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ. β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και γ) ακολουθούν οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ. γ, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.

Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της Ε.Κ. παραμένουν διαθέσιμες θέσεις, τότε αυτές εντάσσονται στη Γ.Κ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Με την εισαγωγή κάθε επιπλέον μαθητή της Γ.Κ. εισάγονται αυτόματα στην υποκατηγορία Ε.Κ. α οποιεσδήποτε νέες περιπτώσεις προκύπτουν.

18. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή κατάθεσης των αιτήσεων οι Διευθυντές των ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι εξάγουν το αρχείο που περιλαμβάνει όλους όσοι συμμετέχουν στην κλήρωση για εισαγωγή στη σχολική μονάδα που προΐστανται με βάση, και μόνο, τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολικής μονάδας, με αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ., πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο ΠΕΙ.Σ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης ο Διευθυντής του σχολείου εξάγει από την εφαρμογή τον πίνακα με τους εισακτέους και επιλαχόντες της σχολικής μονάδας, τον κυρώνει και τον αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, για τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

19. Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά Πειραματικό Σχολείο ενημερώνεται από την εφαρμογή το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εγγραφούν οι επιτυχόντες μαθητές στο οικείο Πειραματικό Σχολείο. Αν οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για τη μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.

20. Η ισχύς του πίνακα της παρ. 13 παύει την 20ή Ιανουαρίου εκάστου σχολικού έτους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΙ.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία διέπεται από τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 18 του ν. 4692/20 (Α΄111).

Κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18, «Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου…. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών.».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων για μαθητές/τριες που οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, και φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νηπιαγωγείο:

1. Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Μαρτίου 2023.

2. Στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Δημοτικό της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr/  και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ ανακοινώνεται επίσης η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τον αριθμό των εισακτέων ανά σχολείο, βαθμίδα και Περιφέρεια, για το σχολικό έτος 2023-24.

Μετά τη διεξαγωγή της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή σε Πειραματικά Δημοτικά, οι επιτυχόντες μαθητές εγγράφονται στο Πειραματικό Δημοτικό επιτυχίας τους. Τα επιμέρους θέματα και διαδικασίες ρυθμίζονται με σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και επιλαχόντες θα εγγραφούν στο Δημοτικό σχολείο που ανήκουν χωροταξικά και στο οποίο έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής.

Ο κατάλογος με τα Πειραματικά Σχολεία της χώρας καθώς και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr