Πατήστε ΕΔΩ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ.

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Υλοποίηση της δράσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η δράση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο πλαίσιο των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπου- δών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543.

2. Η Πιλοτική Εφαρμογή θα υλοποιηθεί βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων ή/και αυτών που είχαν εκπονηθεί στο πλαίσιο της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» και έχουν επικαιροποιηθεί με απόφαση του ΙΕΠ (υπ’ αρ. 9/20-02-2020 και 11/27-02-2020 πράξεις ΔΣ του ΙΕΠ).

3. Η ως άνω δράση υλοποιείται σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες.

4. Οι βασικοί άξονες της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών είναι:

i. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών
ii. Η διδακτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών
iii. Η διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, μέσω συνεργατικής έρευνας δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών.

Άρθρο 2
Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών

Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Χώρας είναι η ανατροφοδότηση από την υλοποίησή τους, καθώς και η διάχυση των δράσεων από την Πιλοτική Εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς της Χώρας σε συνέργεια με τη δράση της προβλεπόμενης επιμόρφωσης στα Προγράμματα Σπουδών. Αναλυτικότερα, επιδιώκεται η συστηματική επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων, ώστε να καταστεί δημιουργική και αποτελεσματική η εισαγωγή των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πριν τη γενικευμένη εφαρμογή τους.

Άρθρο 3
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων

1. Οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων, με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 επιμορφώνονται στα Προγράμματα Σπουδών. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά ειδικότητά με βάση διατιθέμενο επιμορφωτικό υλικό.

2. Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, είκοσι (20) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οκτώ (8) ώρες ατομική μελέτη, οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών. Η επιμορφωτική διαδικασία παρακολουθείται και αξιολογείται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ.

Άρθρο 4
Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών

1. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ και υποστηρίζεται μέσω ειδικά διαμορφωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και υποστήριξης όλων των εμπλεκομένων στην Πιλοτική Εφαρμογή. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 και έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείμενο. Οι κοινότητες εκπαιδευτικών λειτουργούν ως ομάδες αλληλεπίδρασης, αναστοχασμού, δημιουργίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

2. Ειδικότερα, η Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αφορά τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, ανά γνωστικό πεδίο:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Κοινωνικές Επιστήμες – Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική Αγωγή

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά – Γεωγραφία, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, Φυσικά

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία – Γλώσσα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Τέχνες και Πολιτισμός – Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή

 Τα Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού εφαρμόζονται ως ακολούθως:

i. Από την Α’ έως και την ΣΤ’ τάξη σε κάθε πιλοτική σχολική μονάδα εφαρμόζονται τα Προγράμματα Σπουδών είτε Γλώσσας είτε Μαθηματικών (στα Ράλλεια ΠΕΙ.Σ. εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών)

ii. Επιπλέον, κάθε εκπαιδευτικός ΠΕ70 θα εφαρμόσει ένα από τα εξής έξι (6) Προγράμματα Σπουδών, στο οποίο και θα επιμορφωθεί: Ιστορίας, Φυσικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Θρησκευτικών, Γεωγραφίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (στα Ράλλεια ΠΕΙ.Σ. οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 των τάξεων Α, Β, Γ εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Σπουδών της Μελέτης Περιβάλλοντος ενός οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 των τάξεων Δ, Ε, Στ εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας.

iii. Οι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων των πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων εφαρμόζουν τα Προγράμματα Σπουδών του γνωστικού αντικειμένου τους.

Με απόφαση του Ι.Ε.Π. η Επιστημονική Ομάδα Έργου των πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ καθορίζουν κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην υλοποίηση της διαδικασίας πιλοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών.

Άρθρο 5
Επιστημονική Εποπτεία Πιλοτικής Εφαρμογής

Τον συνολικό συντονισμό της εφαρμογής και της δια- μορφωτικής αξιολόγησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών μέσω συνεργατικής έρευνας δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών έχει το ΙΕΠ, μέσω της Επιστημονικής Ομάδας Έργου των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ. Με απόφαση της ΔΕΠΠΣ και σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ μπορεί να ορισθεί ομάδα έργου αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς των ΠΣ και ΠΕΙΣ, που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα που θα αναλάβουν την άντληση των δεδομένων από την πιλοτική εφαρμογή και από την επιμόρφωση, ώστε να αξιοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της Πιλοτικής Εφαρμογής. Το ΙΕΠ συνεργάζεται με τη ΔΕΠΠΣ για τη βέλτιστη υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής.

Εγκύκλιος για την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23

Πατήστε ΕΔΩ για να ανοίξετε τη σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων να διευκολυνθούν στην υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής κατά το σχολικό έτος 2022-2023, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Η πιλοτική εφαρμογή υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΙΕΠ προς τους/τις επόπτες/τριες των γνωστικών αντικειμένων της πιλοτικής εφαρμογής. Οι γενικές οδηγίες του ΙΕΠ εξειδικεύονται ανά γνωστικό αντικείμενο από τους/τις επόπτες/τριες και υποστηρικτές/τριες του αντικειμένου και καταρτίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός της πιλοτικής εφαρμογής για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Οι γενικές και οι εξειδικευμένες οδηγίες γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες (Διευθυντές/τριες, ΕΠΕΣ), στους/στις Ενδοσχολικούς/ές Συντονιστές/τριες και στους/στις εκπαιδευτικούς κάθε πιλοτικής σχολικής μονάδας με την έναρξη του διδακτικού έτους, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ.

Β. Οι Ενδοσχολικοί/ές Συντονιστές/τριες γνωστικών πεδίων ή τάξεων παρακολουθούν και εποπτεύουν την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής σε συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες, σύμφωνα με τις γενικές και τις εξειδικευμένες οδηγίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν ορίζεται Ενδοσχολικός/ή Συντονιστής/τρια, την παρακολούθηση και εποπτεία αναλαμβάνει ο/η Διευθυντής/τρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας.

Γ. Oι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες θα εφαρμόσουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-2023 συμμετέχουν στις υποστηρικτικές συναντήσεις που θα διοργανώνονται από τους/τις επόπτες/τριες και υποστηρικτές/τριες της πιλοτικής εφαρμογής.

Δ. Οι Διευθυντές/τριες των πιλοτικών σχολείων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/σκουσών, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του σχολικού έτους 2021-2022, τα μαθήματα τα οποία εφάρμοσαν πιλοτικά και, σε συνεργασία με τους/τις Ενδοσχολικούς/ές Συντονιστές/τριες, τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.