ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ.

Το Τριθέσιο σχολείο, μαζί με το 1Ο Δωδεκαθέσιο και το Μονοθέσιο, συναποτελεί τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία.

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Ο σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας του,  πάνω από ενενήντα χρόνια, συνδέεται με τον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν  και διαχυθούν εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία. Συνδέεται με την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν στις περιοχές της πατρίδας μας όπου ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών είναι μικρός και λειτουργούν ολιγοθέσια σχολεία.

Το Τριθέσιο των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. εκπαιδεύει, στο πλαίσιο των Πρακτικών τους Ασκήσεων, φοιτητές από έξι πανεπιστημιακά τμήματα του ΕΚΠΑ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς  και το Μεταπτυχιακό Τμήμα Παιδαγωγικής μέσω Καινοτόμων και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων του ΠΑΔΑ.

Γενικότερα, ο δημογραφικός χάρτης της χώρας μας επέβαλε την ίδρυση αυτού του τύπου σχολείων και, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην περιφέρεια, εξακολουθούν να υφίστανται ολιγοθέσια σχολεία, τα οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των περιοχών. Πρόκειται για ένα μοντέλο διδασκαλίας που εφαρμόζεται και σήμερα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπου παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εκπαιδευτική λειτουργία τους συνίσταται στη συνδιδασκαλία των κατά ζεύγη τάξεων, δηλαδή διδάσκονται την ίδια διδακτική ώρα τα ζεύγη Α-Β, Γ-Δ, Ε-ΣΤ με τον ίδιο εκπαιδευτικό. Τα τρία ζεύγη αντιστοιχούν σε τρεις θέσεις δασκάλων και για αυτό το λόγο ονομάζεται Τριθέσιο σχολείο.

Στο ζεύγος των τάξεων Α-Β η διδασκαλία περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ευέλικτης Ζώνης, των Αγγλικών, της Φυσικής Αγωγής, των Εικαστικών, της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, της Πληροφορικής. Λόγω του γεγονότος ότι οι μαθητές της Β΄ τάξης γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ενώ, εξ αντικειμένου, δε συμβαίνει το ίδιο με τους μαθητές της Α΄ τάξης, όλα τα μαθήματα του δασκάλου διδάσκονται χωριστά κατά τάξη. Η διδακτική ώρα χωρίζεται σε δύο ημίωρα και στο πρώτο ημίωρο όπου, για παράδειγμα, η Α΄ τάξη διδάσκεται τη Γλώσσα, η Β΄ τάξη εργάζεται με σιωπηρές εργασίες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Στα ζεύγη Γ-Δ και Ε-ΣΤ, όλοι οι μαθητές διδάσκονται τα ίδια γνωστικά αντικείμενα πλην των Μαθηματικών. Δηλαδή οι μαθητές διδάσκονται κατά  το ένα σχολικό έτος τα μαθήματα της Γ΄ τάξης και το επόμενο της Δ΄ τάξης, ώστε να ολοκληρώσουν την διδακτική ύλη των δύο τάξεων. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία προβαίνουν σε τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος προκειμένου οι μαθητές του Τριθεσίου να απολαμβάνουν ισόποσα και ισότροπα τα ίδια αγαθά με τους μαθητές του Δωδεκαθεσίου. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στα Τριθέσια σχολεία της χώρας μας δεν προβλέπεται η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά ή Γαλλικά), στο Τριθέσιο διδάσκονται την γερμανική γλώσσα.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο ίδιο πλαίσιο της τροποποίησης του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, οι μαθητές διδάσκονται χωριστά κατά τάξη τα γνωστικά αντικείμενα της Αγγλικής Γλώσσας και της Πληροφορικής.

Οι μαθητές του Τριθέσιου συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, μετακινούνται στο εξωτερικό και υλοποιούν εγκεκριμένα πειραματικά – πιλοτικά προγράμματα. Επιπροσθέτως, συμμετέχουν στους Ομίλους Δημιουργικότητας και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ο αριθμός μαθητών σε όλες τις τάξεις ορίζεται ισόποσα κατά φύλο σε 10 (5 αγόρια, 5 κορίτσια).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το σχολείο διευθύνεται από Προϊσταμένη, η οποία συμμετέχει στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ.).