ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ.

Το Μονοθέσιο Σχολείο, μαζί με το 1ο Δωδεκαθέσιο και το Τριθέσιο, συναποτελεί τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Ο σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας του,  πάνω από ενενήντα χρόνια, συνδέεται με τον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν  και να διαχυθούν εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία. Συνδέεται με την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν σε περιοχές της πατρίδας μας όπου ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών είναι μικρός.

Το Μονοθέσιο των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. εκπαιδεύει, στο πλαίσιο των Πρακτικών τους Ασκήσεων, φοιτητές από έξι πανεπιστημιακά τμήματα του ΕΚΠΑ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς  και το Μεταπτυχιακό Τμήμα Παιδαγωγικής μέσω Καινοτόμων και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων του ΠΑΔΑ.

Γενικότερα, ο δημογραφικός χάρτης της χώρας μας επέβαλε την ίδρυση αυτού του τύπου σχολείων και, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην περιφέρεια, εξακολουθούν να υφίστανται μονοθέσια σχολεία, τα οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των περιοχών. Πρόκειται για ένα μοντέλο διδασκαλίας που εφαρμόζεται σήμερα και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπου παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εκπαιδευτική λειτουργία τους συνίσταται στη συνδιδασκαλία όλων των τάξεων. Το Μονοθέσιο των Ραλλείων, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, λειτουργεί με τέσσερις τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Ακολούθως, οι μαθητές εγγράφονται αυτοδικαίως στην Ε΄ τάξη του Δωδεκαθεσίου.

Η διδακτική ώρα χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους: στην πρώτη περίοδο όπου, για παράδειγμα, η Α΄ τάξη διδάσκεται τη Γλώσσα, οι άλλες τάξεις εργάζονται με σιωπηρές εργασίες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Στο ζεύγος Γ-Δ, όλοι οι μαθητές διδάσκονται τα ίδια γνωστικά αντικείμενα πλην των Μαθηματικών. Δηλαδή οι μαθητές διδάσκονται κατά το ένα σχολικό έτος τα μαθήματα της Γ΄ τάξης και το επόμενο της Δ΄ τάξης, ώστε να ολοκληρώσουν την διδακτική ύλη των δύο τάξεων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία προβαίνουν σε τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος προκειμένου οι μαθητές του μονοθεσίου να απολαμβάνουν ισόποσα και ισότροπα τα ίδια αγαθά με τους μαθητές του δωδεκαθεσίου και του τριθεσίου.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο ίδιο πλαίσιο της τροποποίησης του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, οι μαθητές διδάσκονται χωριστά κατά τάξη τα γνωστικά αντικείμενα της Αγγλικής Γλώσσας και της Πληροφορικής.

Οι μαθητές του Μονοθεσίου συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, μετακινούνται στο εξωτερικό και υλοποιούν εγκεκριμένα πειραματικά – πιλοτικά προγράμματα. Επιπροσθέτως, συμμετέχουν στους Ομίλους Δημιουργικότητας και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ο αριθμός μαθητών σε όλες τις τάξεις ορίζεται ισόποσα κατά φύλο σε 4 (2 αγόρια, 2 κορίτσια).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το σχολείο διευθύνεται από Προϊστάμενο, ο οποίος συμμετέχει στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ.).