Σύμφωνα με το άρθρο 1, της Υπουργικής Απόφασης  ΦΕΚ 96/1995 τ.Β’ «Περί υπαγωγής Πειραματικών Σχολείων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης», τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία υπάγονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και mentoring.

http://www.primedu.uoa.gr/