Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη σε συνεργασία των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων με Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι. όπως ορίζεται από το άρθρο 36, §β, του Νόμου 3966/11 (ΦΕΚ 118, τ.α/2011) «Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων», το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων έχει συνάψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Ε. Κ. Π. Αθηνών.

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και mentoring.

http://www.phed.uoa.gr/