ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

1ο  Δωδεκαθέσιο (12/θ) Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων – Τριθέσιο (3/θ) Ράλλειο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο – Μονοθέσιο (1/θ) Ράλλειο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – Mentoring

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

Γνωστικό Πεδίο:                      ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τάξεις Δημοτικού Σχολείου: Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ

Ενδοσχολική Συντονίστρια: Αγγελική Λαδά

Εκπαιδευτικοί Αγγλικής:      Αγγελική Λαδά, Στυλιανή Σπανού, Μαρία Ρέλλια, Μαρία Χαριτοπούλου

Στο πλαίσιο του ενδοσχολικού συντονισμού για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών συντάσσεται η τελική, ετήσια απολογιστική έκθεση για τις δράσεις /ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους της κ. Αγγελικής Λαδά, ενδοσχολικής συντονίστριας πεδίου σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η τελική συνάντηση εργασίας  πραγματοποιήθηκε στις 03/ 06/ 2024 όπου πιστοποιήθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Αναφορικά με τη διδακτέα ύλη και σε συνάρτηση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών ΕΠΣ-ΞΓ, στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ και Δ’ Δημοτικού ολοκληρώθηκε όλο το μέρος αυτής, ενώ για τις τάξεις Ε’ και Στ’ διδάχθηκαν περισσότερο από τα 2/3 των σχολικών εγχειριδίων, επιλογές σειριακά από τα τρία τελευταία κεφάλαια αυτών. Ειδικότερα για την Α’ Δημοτικού, έγιναν προσθήκες από τους θεματικούς κύκλους του ΠΕΑΠ και διαμορφώθηκε εκ νέου υλικού για τη διδασκαλία των phonics. Στις τάξεις Ε’ και Στ’ εφαρμόστηκε η διαφοροποιημένη παιδαγωγική με επίδειξη δραστηριοτήτων κατά την 1η Δειγματική Διδασκαλία από τη συντονίστρια την 01/11/2023 στο τμήμα του Ε-ΣΤ 3/Θ και ακολούθησαν με μικρο-διδασκαλίες οι εκπαιδευτικοί των τάξεων και αναπροσαρμογή των διδακτικών ενοτήτων των βιβλίων. Το υλικό είναι προσβάσιμο στο https://1drv.ms/p/s!AqKCBhSJWF0GgYI-jyTD3BSNhDmPUQ

https://wordwall.net/resource/38498362 και

https://padlet.com/angield/black-friday-on-ralleiomall-qmk0fujtsqtyb6ep

Η πλατφόρμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, την παρακολούθηση της διδακτέας ύλης και τον διαμοιρασμό υποστηρικτικού υλικού μεταξύ τους αξιοποιήθηκε άριστα από εκείνες και είχε θετικά αποτελέσματα στην διαμόρφωση και επίτευξη των μαθησιακών στόχων ανά επίπεδο σπουδών. ‘Ολο το υλικό είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Η 2η Δειγματική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στις 07/12/2023 με θέμα τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διασχολικών Συνεργασιών etwinning : Project Based Learning (PBL) στο τμήμα Ε1 12/θ. Ακολούθησαν δύο παρακολουθήσεις από τις εκπαιδευτικούς στο ίδιο τμήμα video lessons με σύνδεση τις τάξεις συνεργασίας από την Πορτογαλία και την Ιταλία για το project 2023-2024 Βιώσιμες Πόλεις.

Η 3η Δειγματική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στις 07/03/2024 στο τμήμα Α1 12/θ με θέμα τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμών (ΜμΣ) για τη δημιουργία Ψηφιακών αφηγήσεων για τους θεματικούς κύκλους του Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικής στην πρώτη παιδική ηλικία (ΠΕΑΠ). Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του συνεργατικού εργαλείου Canva.

Οι Εφαρμογές κύκλου μαθημάτων ανά τάξη της Ολιστικής Προσέγγισης Διδακτικού Περιεχομένου μέσω της Αγγλικής (Content Language Integrated Learning -CLIL) πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα 1-4 Απριλίου 2024 στο πλαίσιο της επίσκεψης δασκάλων από το δημοτικό σχολείο CEIP ANTONIO MACHADO στην Ισπανία για το πρόγραμμα Erasmus+ Job Shadowing.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής μετείχαν των ωφελειών από τις επιμορφώσεις της σχολικού συμβούλου κ. Κοταδάκη με θέματα α) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, β) Ειδική Αγωγή και γ) Διάχυση Καλών Πρακτικών.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί μετείχαν στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Η’ εξαμήνου με αξιολόγηση, εκπαιδεύοντας από έναν/μία δόκιμο/η διδάσκοντα/ουσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά η εφαρμογή του ενδοσχολικού συνοντισμού συνέβαλε στην:

α) διαρκή και απρόσκοπτη συνεργασία και επίδραση των εκπαιδευτικών

β) εφαρμογή ενιαίων διδακτικών προσεγγίσεων

γ) δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα επίπεδα

δ) επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών

Για τους μαθητές/τριες, ο ενδοσχολικός συντονισμός συνέβαλε στην απρόσκοπτη ροή της διδασκαλίας, στην επιμέρους προσοχή των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και στην εφαρμογή ενιαίας αξιολόγησης και ανατροφοδότησης της μάθησης.