ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 (ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΛΑΜΗ)

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023-24 ορίστηκα ενδοσχολική συντονίστρια για τις τάξεις  Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου παρείχα τις υπηρεσίες μου, υποστηρίζοντας τις εκπαιδευτικούς της ομάδας μου. Συνεργάστηκα επιτυχώς με τους/τις συναδέλφους της ομάδας μου, το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Διευθύντρια, τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την υποστήριξή τους και τελικά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.

Αμέσως μετά τον ορισμό μου πραγματοποίησα συνάντηση με τις/τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ρυθμίσουμε τον τρόπο και τις ώρες συνεργασίας. Αποφασίστηκε να συναντιόμαστε μία φορά τον μήνα, ημέρα Δευτέρα την 6η ώρα, αφού οι εκπαιδευτικοί της ομάδας μου είχαν κενό εκείνη την ώρα. Έτσι κατά την πρώτη συνάντηση μιλήσαμε για την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο, έδωσα στα μέλη της ομάδας μου ένα σχέδιο για τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, σύμφωνα με τον εξορθολογισμό της ύλης, αλλά και για τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τους παρέπεμψα, αφού πρώτα τους έδειξα και συζητήσαμε, σε ηλεκτρονική διεύθυνση για τα νέα προγράμματα σπουδών, ώστε να τα μελετήσουν και να τα συζητήσουμε σε επόμενη συνάντηση, εάν υπήρχαν απορίες. Ακόμα τους παρέπεμψα σε ηλεκτρονική διεύθυνση του Φωτόδεντρου και της Παιδαγωγικής Φρενέ, ώστε στην επόμενη συνάντηση να συζητούσαμε πάνω σε αυτά τα θέματα και να λύσουμε τυχόν απορίες.

Στις επόμενες συναντήσεις ασχοληθήκαμε με τον προγραμματισμό των δειγματικών διδασκαλιών, την Παιδαγωγική Φρενέ, η οποία έγινε ακόμα περισσότερο κατανοητή και με μία επιμόρφωση από τη Σχολική Σύμβουλο, τον τρόπο βαθμολογίας και τον προγραμματισμό των τριμήνων. Ακόμα πρότεινα να πάρουν μέρος οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ στον μαθηματικό διαγωνισμό ¨Ο Μικρός Ευκλείδης-Παιχνίδι και Μαθηματικά¨, στον οποίο πήρε μέρος η Ε΄ τάξη. Επίσης πρότεινα και ενθάρρυνα την ηλεκτρονική σελίδα saferinternet για διάφορα σεμινάρια για τους μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, με διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε τάξη. Επιπλέον μιλήσαμε για διάφορα ψηφιακά εργαλεία (wordwall, Kahoot, powerpoint). Συζητήθηκαν διάφορες εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι ενημερώσεις γονέων και οι σχέσεις γονέων – εκπαιδευτικών,  αλλά και θέματα διαχείρισης τάξης όποτε υπήρξε ανάγκη. Τους ενθάρρυνα για διάφορες δράσεις όποτε υπήρχε επετειακή ημερομηνία, όπως το ασφαλές διαδίκτυο και ο ενδοσχολικός εκφοβισμός.

Οι δειγματικές διδασκαλίες υλοποιήθηκαν στο μάθημα της ιστορίας Ε΄ τάξης από τη Σχολική Σύμβουλο κ. Αρχοντία Μαντζαρίδου και στο μάθημα της ιστορίας ΣΤ΄ τάξης από την εκπαιδευτικό της Δ΄ τάξης κ. Αναστασία Βράιλα. Μετά από κάθε διδασκαλία, σε επόμενη συνάντηση, ακολουθούσε συζήτηση με στόχο την ετεροπαρατήρηση, τον βαθμό κατανόησης από τους μαθητές, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Στην τελευταία συνάντηση ζήτησα μια μικρή αποτίμηση της σχολικής χρονιάς από κάθε εκπαιδευτικό, και τον προγραμματισμό του γ΄ τριμήνου. Ακόμα μέσα από συζήτηση αξιολογήθηκε ο συντονισμός του έτους 2023-2024. Μέσα από τη συζήτηση και τον προγραμματισμό έγινε φανερό ότι τα τμήματα των τάξεων συμφωνούσαν στον αρχικό προγραμματισμό και στην ύλη που ολοκλήρωσαν, με μικρές παρεκκλίσεις.

Προβλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν ότι κάποιες φορές έπρεπε να μεταθέσουμε τις συναντήσεις μας, κάποιες άλλες είχαμε απουσίες συναδέλφων, αλλά και ότι δεν έγινε η τρίτη δειγματική διδασκαλία λόγω της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που υλοποιήθηκε φέτος και δεν μπορούσαμε να βρούμε κοινή ώρα για όλη την ομάδα μου. Επίσης απουσιάζε από κάποιους εκπαιδευτικούς η γνώση των καθηκόντων τους.

Ακόμα μεταξύ των ενδοσχολικών συντονιστριών της σχολικής μονάδας έγιναν σύντομες συναντήσεις με στόχο την αξιολόγηση του έργου, αλλά και την ανατροφοδότηση μέσα σε συναδελφικό κλίμα. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ)

Με βάση τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ενδοσχολικού Συντονιστή, σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4/24/8/2022, συντάσσεται η παρούσα απολογιστική έκθεση η οποία αφορά τη αποτίμηση του έργου μου ως ενδοσχολικής συντονίστρας για το σχολικό έτος 2023-2024. Το έργο από την ανάληψη των καθηκόντων  έχει ως ακολούθως και σε συνάφεια με τον αρχικό τους σχεδιασμό:

α) Συντάχθηκε και εστάλη υπόμνημα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου με τον αρχικό σχεδιασμό του Ενδοσχολικού Συντονισμού των τάξεων Α,Β,Γ.

β) Πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις, μεταξύ εμού και των μελών της επιμέρους ομάδας με στόχο την υποστήριξη, ανατροφοδότηση, συζήτηση και αναστοχασμό σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, προτάσεις σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, ανταλλαγή, ιδεών, καλών πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων.

γ) Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ των ενδοσχολικών συντονιστριών της σχολικής μονάδας με στόχο τον αναστοχασμό και την διαμορφωτική αξιολόγηση του αρχικού σχεδιασμού σε πνεύμα ανοιχτής και άμεσης επικοινωνίας.

δ) Για την εποπτεία και παρακολούθηση του ετήσιου προγραμματισμού της διδακτέας ύλης, αξιοποιήθηκε ο Ετήσιος Προγραμματισμός και τα Χρονοδιαγράμματα Διδακτέας Ύλης καθώς και Εξορθολογισμού της Ύλης για όλες τις τάξεις, ώστε να γίνει ορθή διαχείριση της διδακτέας ύλης και του διδακτικού χρόνου, πάντοτε ωστόσο με γνώμονα τον ρυθμό και τις ανάγκες των μαθητών των τμημάτων.

ε) Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 3 ωριαίες διδασκαλίες. Συγκεκριμένα:

Από την ενδοσχολική συντονίστρια μία μονόωρη   διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας για το Γ1, μία  μονόωρη διδασκαλία σχετικά με τη χρήση 1:1 των ipads  στο τμήμα Ε1 και από τον κ. Δημήτριο Χαλβατζή μια μονόωρη διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας στις τάξεις ΓΔ του μονοθεσίου .

Τις δειγματικές διδασκαλίες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μέλη των ομάδων με στόχο α) την ετεροπαρατήρηση, β) τη συζήτηση και τον αναστοχασμό επί των διδακτικών στόχων και το περιεχόμενη της διδασκαλίας, γ) τα διδακτικά εργαλεία και μεθόδους, και δ) την επαγγελματική ενδυνάμωση του συνόλου των μελών.

στ) Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μέσω Webex την Τετάρτη 29/5/2024 με σκοπό τον απολογισμό του έργου του συντονισμού.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος απέστειλαν στο τέλος του σχολικού έτους σύντομη απολογιστική έκθεση στην ενδοσχολική συντονίστρια αναφορικά με το ποσοστό κάλυψης της ύλης αλλά και πιθανά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Από αυτές προέκυψαν τα εξής:

Πορεία της Ύλης:

Α1: Ολοκλήρωση της ύλης στο σύνολο των μαθημάτων εκτός από δύο κεφάλαια στην Μελέτη Περιβάλλοντος- Ολοκλήρωση κύκλων Εργαστηρίων δεξιοτήτων

Α2: Ολοκλήρωση της ύλης στο σύνολο των μαθημάτων, οι κύκλοι των εργαστηρίων δεξιοτήτων ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό

Β1: Ολοκλήρωση της ύλης στο σύνολο των μαθημάτων και του συνόλου των κύκλων των Εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Β2: Ολοκλήρωση της ύλης της Γλώσσας και των Μαθηματικών- στη Μελέτη Περιβάλλοντος ολοκληρώθηκαν αρκετές ενότητες και αναφορικά με εκείνες που δεν ολοκληρώθηκαν, μεγάλο μέρος τους καλύφθηκε από σχολικές δράσεις αλλά και από διαθεματική μελέτη μέσω του μαθήματος της Γλώσσας. Ολοκλήρωση κύκλων Εργαστηρίων δεξιοτήτων

Γ1: Ολοκλήρωση των βιβλίων στα Μαθηματικά, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά, Γλώσσα μέχρι την ενότητα 13 και Μελέτη Περιβάλλοντος μέχρι την ενότητα 7

Γ2: Ολοκλήρωση της ύλης στο σύνολο των μαθημάτων. Ολοκλήρωση κύκλων Εργαστηρίων δεξιοτήτων

Προβλήματα:

Με βάση τις περιγραφές των εκπαιδευτικών των τμημάτων, κάθε ένα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στη διαχείρισή του όπως είναι τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, οι διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. Η πλειοψηφία των διαφόρων προβλημάτων που είτε είχαν να κάνουν με δυσκολίες όπως η ορθογραφία, η ταχύτητα κατανόησης και εμπέδωσης των κανόνων λειτουργίας μιας τάξης αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς μέσα στο έτος, μέσω της διαρκούς προσπάθειας των εκπαιδευτικών και της επίτευξης, σε μεγάλο βαθμό, ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της τάξης και των γονέων των μαθητών.

Επισημαίνονται ως σημαντικές δυσκολίες στο έργο του συντονισμού:

α) σημαντικά περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος για τον προγραμματισμό και υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών-ετεροπαρατήρηση και συζητήσεις επί των παιδαγωγικών και διδακτικών εμπειριών κατά τη σχολική καθημερινότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών

β) έλλειψη σαφούς καθηκοντολόγιου

Τέλος, σημειώνεται ότι κύριο μέλημα των Ενδοσχολικών Συντονιστριών ήταν η υποστήριξη, η καλλιέργεια της συνεργασίας και η ανοιχτή επικοινωνία όλων ως μέλη της σχολικής κοινότητας με στόχο την απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία.